Vedtægter
Vedtægter for Rømø Golf Klub
 
§ 1   Formål
 
Klubbens navn er Rømø Golf Klub, og dens hjemsted er på Rømø.
 
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fælleskabet at udbrede kendskab til golfsporten.
 
Klubben skal organisere de til en golfbane hørende idrætslige aktiviteter, således at Klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
 
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.
 
Klubben indgår brugsaftale med den til enhver tid værende baneejer.
 
§ 2   Medlemmer.
 
Som medlem kan optages fysiske personer.
 
Indmeldelse kan foretages skriftligt eller ved henvendelse til bestyrelsen.
 
§ 3   Kontingent.
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og kan omfatte følgende medlemskategorier:
 
1.   Aktive juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
 
2.   Aktive ynglinge (til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
 
3.   Aktive voksne (fra og med det kalenderår, man fylder 26 år)
 
4.   Aktive Ressort medlemmer (Medlemmer af Ejerforeningen Vestergade 29, Rømø — max. 2 medlemmer pr. bo enhed)
 
5.   Long distance medlemmer
 
6.   Flex medlemskab.
 
Flex medlemskab: Der betales fuld greenfee når banen benyttes, og man mister de rettigheder man har som fuldtidsmedlem, dvs, man har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
 
Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
 
Manglende kontingent betaling betyder udmeldelse og DGU kort lukkes.
 
Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til 1. januar,
 
§ 4. Generalforsamlingen.
 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 2. påskedag i forbindelse med afvikling af påsketurnering. Dagsorden og evt, forslag vil blive tilsendt medlemmerne senest 14 dage før afholdelse.
 
Såfremt et medlem han angivet en e-mail adresse til klubben, kan meddelelsen i henhold til vedtægterne lovligt fremsendes til denne e-mail adresse. Medlemmet er forpligtet til at holde klubben ajourført med adresseoplysning, herunder eventuel angivet e-mail adresse.
 
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
 
Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, stemmer herfor.
 
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
 
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hvert medlem.
 
Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
 
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
 
§ 5. Dagsorden for generalforsamlingen.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.
 
5. Forslag fra bestyrelsen.
 
6. Forslag fra medlemmerne.
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 
8. Valg af revisor.
 
9. Eventuelt.
 
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
§ 6. Valgbar til bestyrelsen.
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, idet der årligt afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
 
Derudover vælges 2 suppleanter som vælges for 1 år af gangen.
 
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.
 
I tilfælde af frafald i bestyrelsen træder suppleanterne ind indtil næste generalforsamling.
 
§ 7. Bestyrelsen.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Over bestyrelsens forhandlinger føres et protokal.
 
§ 8. Bestyrelsens kompetence.
 
Bestyrelsen bemyndiges til årligt at indgå aftale med baneejer.
 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem
 
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Optagelse af lån kræver godkendelse af generalforsamling.
 
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
 
§ 9. Udvalg.
 
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et handicapudvalg, et begynderudvalg og et informations- og PR-udvalg.
 
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.
 
§10  Regnskab.
 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 
§11  Særlige regler.
 
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab.
 
Klubben tillader i sædvanlig rotation DGU aktiviteter på baneanlæg efter forudgående aftale med DGU.
 
Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.
 
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godendelse fastsatte Lokale Regler.
 
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.
 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet en afgørelse om udelukkelse af medlemmet dog kan kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.
 
 
§12  Ændring af vedtægter.
 
Vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen.
 
§13  Klubbens opløsning.
 
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslag kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, uanset disses antal.
 
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
 
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder ikke nærmere bestemt velgørende formål af almen interesse på Rømø.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. april 2015.