Mødereferat 22. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde d.22. maj 2019 kl. 18.00.

Deltagere: Jens Jørgen Schmidt, Flemming Lassen, Peter Feddersen og Peter Petersen.
Fraværende: Ulrik Oldenburg

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden – tilføjelse af evt. yderligere punkter
2. Godkendelse af sidste referat fra 13. marts
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Besættelse af udvalgsposter
5. Forslag fra generalforsamling
6. Hjemmeside
7. Næste møde
8. Eventuelt
Ad 1. Godkendt.
Ad 2 Godkendt.
Ad 3 og 4. Formand Jens Jørgen Schmidt – baneudvalg.
Næstformand Flemming Lassen - bane- og begynderudvalg.
Sekretær Peter Petersen.
Kasserer Peter Feddersen – hjemmeside.
Medlem Ulrik Oldenburg – turnerings-, sponsor- og handicapudvalg.
Ad 5. a) Anskaffelse af toiletvogn foreslås drøftet med digelaget. Placering ved udslagshøjen.
b) Vi forsøger at beskrive vore matcher bedre.
Ad 6. Peter F. tager på hjemmeside-kursus i Sønderborg. Vi overvejer oprettelse af ny hjemmeside.
Ad 7. Næste møde d. 26 juni.
Ad 8. Den planlagte sommerturnering d.14.7. aflyses. Til gengæld agter vi at gøre lidt
extraordinært omkring Rømø open turneringer i løbet af sommeren.
Vi undersøger muligheden for at finde en træner så vi kan få lidt input i juni eller juli. Ulrik undersøger mulighederne.
Forslag om at ændre heldagsvagter på Eccotour indarbejdes i planlægningen til næste år.
Der vil blive indkøbt et telt til scoreindtastningen efter hul 3.

Referent
Peter Petersen