Generalforsamling
 
Generalforsamling mandag, den 10.april 2023 kl. 09.00

Referat fra generalforsamling afholdt på Enjoy mandag

d. 10.april 2023 kl. 9.00

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent

Palle Bach blev valg. Palle konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

 

 1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Formand Jens Jørgen Schmidt aflagde beretning, som efterfølgende blev godkendt. I beretningen kom JJS ind på:

 • Generalforsamling og åbningsmatch er vedtægtsbestemt til 2.Påskedag

 • Banen

  • Klipning af siv

  • Tilstand af greens, teesteder, bunkers

  • Indkøb af robotter

  • Starterhus repareres

  • Ny boldautomat

 • Klubben – uændret ca. 140-150 medlemmer

 • Gen rating af bane

 • Digitalt DGU-kort

 • Klubtur til Budersand

 • Turneringer afholdt

 • Hjemmeside/Facebook

 • Rømø Open

 • Arrangementer som Ecco tour og Vi Elsker Golf

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Peter Feddersen fremlagde regnskabet for 2022, der viste et mindre underskud, begrundet i større udgifter til præmier og klubmesterskab end budgetteret. Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Forelæggelse af budget.

Kasserer Peter Feddersen fremlagde budget. Der er budgetteret med samme udgifter som i regnskabet for 2022. Kontingentindtægter vil dog stige, og der budgetteret derfor med et lille overskud.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

 

 1. Forslag fra medlemmer

Ingen forslag

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Genvalg af Jan Rasmussen og Rasmus Schrøder. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde.

 

 1. Valg af suppleanter

Genvalg af Morten Nissen Nielsen og Jette Christensen

 

 1. Valg af revisor

Genvalg af Palle Bach

 

 1. Evt.

Intet til referat

 

 

Herefter åbningsmatch med 34 deltagere, der var delt ligeligt efter handicap med 17 spillere i henholdsvis A og B-rækken.